• Psychotherapie

  is een behandelmethode voor mensen met psychische stoornissen en problemen.

  verder lezen...
 • Coaching

  is gericht op verbeterd functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

  verder lezen...
 • Supervisie

  is gericht op de ontwikkeling van het professioneel handelen.

  verder lezen...

3. Werkwijze

Sefira kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte en integratieve benadering. Dit betekent dat bij de ondersteuning aandacht is voor de levensfase waarin de vraag zich voordoet. Vragen zijn gekleurd door de context en omstandigheden waarin de problemen zich voordoen, zoals dit gezin of deze werksituatie. Psychotherapie en coaching zijn in de praktijk niet strikt te scheiden. Werkwijzen zijn afgestemd op de vraag. Je krijgt vooraf informatie over de stappen in het traject en de werkwijze, over tarief en vergoeding, over rechten en plichten.

Van aanmelding tot en met evaluatie
Bij de ondersteuning doorlopen we in grote lijn de volgende stappen:
 • Verwijzing
 • Een psychotherapietraject begint met een verwijzing van de huisarts, die het vermoeden van de stoornis aangeeft en de verwachte intensiteit van de behandeling. Soms vindt even overleg met de huisarts plaats.
 • Aanmelding
 • Je kunt je telefonisch of per mail bij Sefira aanmelden. Je geeft kort je vraag en enkele basisgegevens door en dan neem ik contact met je op. Voor coaching loopt de aanmelding niet via de huisarts.
 • Intake
 • Er volgt een gesprek over je vraag en de omstandigheden, eventueel aangevuld met het invullen van een of meer vragenlijsten. Het kan bij meer complexe vragen ook voorkomen dat er een diagnostisch onderzoek gewenst is.
 • Indicatie
 • Op basis van de gegevens doe ik een voorstel voor de ondersteuning. We maken samen een overeenkomst.
 • Overeenkomst
 • We formuleren hierbij het doel, de werkwijze en maken afspraken over de rapportage. Je krijgt informatie over privacy en regelgeving.
 • Uitvoering
 • De ondersteuning vindt plaats volgens de afspraak en huiswerkopdrachten, waarbij we tussentijds evalueren of we de koers moeten wijzigen. Aan het eind besteden we aandacht aan terugvalpreventie.
 • Evaluatie en rapportage
 • Gezamenlijk evalueren we de samenwerking en het resultaat waarna wij de verwijzer of opdrachtgever hierover informeren.

  3.1 Werkwijze Psychotherapie

  We baseren ons op meerdere referentiekaders zoals de cognitieve en de cliëntgerichte benadering. We maken gebruik van methodieken, gefundeerd op verschillende theoretische achtergrond en op klinische praktijkervaring. We zoeken samen de meest geëigende benadering bij je vraag. Deze kan meer symptoom-, persoons- of oplossingsgericht zijn. Er is niet alleen aandacht voor de klachten maar ook voor je ‘krachten’. We kijken naar de manier waarop je geneigd bent met probleemsituaties om te gaan. De een heeft een manier -een copingstijl- van vermijden, bij de pakken neerzitten, somber of onzeker worden, terwijl de ander problemen onder ogen ziet en actief aanpakt. We werken gestructureerd, opdat we in een kort traject resultaten behalen. Door oefenopdrachten kun je zelf actief werken aan het verminderen van klachten en het vergroten van je welbevinden. Digitale ondersteuning of e-health kan een plaats in de behandeling krijgen.  Methodieken die ik toepas of integreer zijn zoal:

  3.2 Werkwijze bij coaching

  Coaching is een op jouw vraag afgestemde werkwijze om je functioneren in werk- of de privesituatie te verbeteren. Thema’s kunnen liggen op het gebied van relatie, studie, loopbaan of je persoonlijke ontwikkeling. Samen werken we aan het verhelderen van je veranderwensen en stellen daartoe een werkplan op. Het is belangrijk dat jijzelf actief in het veranderingsproces staat. Sefira werkt graag en met goede resultaten met de ZelfKennisMethode (ZKM). Je gaat hierbij niet alleen het gesprek aan met de coach maar vooral met jezelf. Het resultaat is meer zelfordening, toegenomen draagkracht, verbetering van je communicatie- of leefpatroon en daarmee van je kwaliteit van leven. Coaching wordt toegepast op verschillende domeinen zoals: werkproblemen en reintegratie, gezins- of relatieproblemen en ook op je persoonlijke ontwikkeling.  Werkproblemen kunnen ontstaan door interne of externe omstandigheden. Interne omstandigheden zijn bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, gebrek aan motivatie of juist dwingend idee dat je werk perfect moet zijn. Externe omstandigheden zijn werkloosheid, een arbeidsconflict of lastige werkrelaties. Langdurende stress kan leiden tot burn-out of psychische klachten zoals angst of depressie. Afhankelijk van je vraag en situatie zal de werkwijze anders zijn. Een re-integratietraject bestaat naast een analyse van de klachten en factoren die een rol spelen, uit een afgestemd integratieplan. Behalve de stressbronnen komen ook je energiebronnen aan de orde. Indien gewenst kan er contact zijn met werkgever of bedrijfsarts. Voor reintegratietrajecten krijgen we geregeld opdrachten van QS Gezondheidsmanagement in Utrecht.  Gezin, relatie- en opvoedingsvragen kunnen ontstaan door gebrekkige communicatie of ingrijpende levensgebeurtenissen. Ze kunnen veroorzaakt worden door eigenschappen van een van de gezinsleden zoals bijvoorbeeld autisme of alcoholisme. Soms kan een enkel gesprek al voldoende zijn om zelf verder te kunnen soms is een langer traject zinvol of een doorverwijzing. Vanaf 2015 valt de jeugdzorg en jeugd GGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben ondanks een orthopedagogische achtergrond geen overeenkomst met de gemeente gesloten.

  Persoonlijke ontwikkeling raakt je functioneren in alle aspecten. De ZelfKennisMethode (ZKM) is bij uitstek geschikt om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. De ZKM is zowel onderzoekend als veranderingsgericht.


  3.3. Werkwijze bij Supervisie

  Supervisie is een op de persoonlijke situatie afgestemde leermethode gericht op het verbeteren van het handelen in de beroepsuitoefening. Dit ‘integratief ervaringsleren’ kan plaatsvinden binnen opleidingstrajecten maar ook als individuele activiteit. Supervisanten zijn bijvoorbeeld gedragswetenschappers al of niet in een nascholingstraject.


  ‘Supervisie als samenspel, supervisie geven en supervisie krijgen’
  In 2012 publiceerden wij hierover een boek voor opleidingsdoeleinden. Van Dijk, I. & de Muynck, B. (2012) Supervisie geven en supervisie krijgen, Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen’ uitg. NVO

  U kunt de PDF hieronder downloaden of online bekijken

  .. aandacht voor persoonlijke historie, de levensfase en de omstandigheden…